A Meta-Analysis of Outcomes Comparing Flipped Classroom and Lecture

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2019-04-16
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En god forskningsoppsummering om effekten av flipped classroom versus tradisjonelle forelesninger innen farmasi. I følge forfatterne finnes det ikke andre slike studier. Resultater fra 6 kvantitative studier er presentert på en god måte. Selv om flere av de inkluderte studiene viste en svak postiv effekt av flipped classroom, viser den statistiske metastudien at det ikke har noen signifikant effekt. Avslutningsvis legges det vekt på at dette nok er skuffende for mange, i og med at flipped classroom-basert undervisning er mer arbeidskrevende for det vitenskapelige personalet.

Forfattere: Gillette, C., Rudolph, M., Kimble, C., Rockich-Winston, N., Smith, L., Broedel-Zaugg, K.
År: 2018
Kilde: American Journal of Pharmaceutical Education, 82 (5), 433-440
Sammendrag:

Objective: To examine the evidence of the effectiveness of flipped classroom compared to traditional lecture.

Methods: Experimental and observational studies were included and obtained through searches of PubMed, Education Resources Information Center (ERIC), and Google Scholar. Publications from January 1, 2000 through July 1, 2017 were included. Studies were eligible for this research if: (a) the study compared student outcomes using flipped classroom versus lecture and (b) at least one outcome measure was final examination score or final course score. This analysis used a random effects model with weighted mean difference (WMD) as the outcome.

Results: Six studies were included in the qualitative synthesis and five were included in the quantitative synthesis. To date, there has only been one prospective randomized comparison of flipped classroom to lecture in student pharmacist education. When comparing final examination scores, there was no significant difference between flipped classroom and lecture based instruction. Only two studies examined the effect of flipped classroom compared to lecture on final course score. This analysis also found no significant difference.

Conclusion: Despite a lack of prospective randomized studies, findings from this meta-analysis suggest that flipped classroom may be associated with minimal gains in student knowledge compared to lecture. These findings are important because previous research has estimated that the flipped classroom requires more time to develop and implement. Future studies using prospective randomized designs need to be conducted before widespread adoption.

Metodisk kvalitetsvurdering:

En klar og tydelig problemstilling begrunner at det ikke foreligger forskningsoppsummeringer om effekten av flipped classroom-undervisning i farmasi. Det redegjøres klart for de overordnede inklusjons- og eksklusjonkriteriene. Det er gjennomført systematiske søk som er dokumentert i tekst og i PRISMA-figur. Litteraturlister ble gjennomgått for å supplere materialet, men det fremgår ikke om det førte til at nye artikler ble inkludert. For å øke presisjonen er blant annet studier som inkluderer mer enn ett årskull ekskludert, og i den grad det er snakk om flere publikasjoner fra samme prosjekt er bare den mest omfattende inkludert. Skjevheter ved studiene er også vurdert. To personer har vært involvert i de ulike fasene av proessen. 5 kvalitative og 6 kvantitiative studier er inkludert. Resultatene fra de kvalitative studiene er ikke presentert i artikkelen. De seks kvantitative studiene er imidlertid presentert på en grundig og tilfredsstillende måte – både i tekst og tabell – og resultatene i form av eksamens- eller kursresultater er oppsummert i en “random effects model”.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå: