Virtual simulations and serious games in community health nursing education: A review of the literature

Publikasjonsår : 2014 | Innleggsdato: 2019-03-28
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne studien har tatt for seg bruk av digitale spill og virtuell simulering i helsefaglig utdanning med et spesielt fokus på sykepleie i kommunehelsetjenesten. Perspektiver til studenter og lærere er tatt med i gjennomgangen av de inkluderte artiklene, i tillegg til integrasjon i undervisningen og vurderingsmetoder. Selv om de inkluderte studiene er varierte og forskerne selv trekker frem at få studier sier noe om «validering av utfall», beskriver de narrativt hvordan forfatterne av de inkluderte studiene har forsøkt å evaluere læringsutbyttene. Forfatterne ser en klar nytte av digitale spill og virtuell simulering for utdanning innen temaer knyttet til kommunehelsetjenesten, men påpeker også at mer forskning er nødvendig.

Forfattere: Stuckless P., Hogan M., Kapralos B.
År: 2014
Kilde: Intelligent Systems Reference Library 68:145-158
Sammendrag:

The recent shift in healthcare delivery from that of the hospital to the community calls for skilled community health nurses. The role and practice of community health nurses differs from that of a nurse clinician. Unlike the skills required for that of a nurse clinician, much of the skills required for community health nursing and their application cannot be developed and practised within newly developed and highly innovative practice laboratory facilities where the focus of patient care is the individual. Virtual simulation (and serious gaming) presents a viable, cost-effective training option for community health nursing trainees, providing the opportunity to practise within an interactive, engaging, and safe environment. In this chapter we review and examine the use of virtual simulation (including serious gaming) in health care education with a particular emphasis on community health nursing. Findings demonstrate that students and nursing educators recognize the value of virtual simulation in community health nursing education. Best practices in simulation development indicate that a framework that guides the design, implementation, and evaluation should be employed. Assessment methods of student learning have been suggested however, further research is needed on assessment techniques and learning outcomes to demonstrate that virtual simulation may be a sound pedagogical tool.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Problemstillingen presenteres på en tydelig måte. Samtidig er den ganske vid, da den omfatter perspektivet til både studenter og lærere. Inklusjonskriterieriene henvises det til underveis, men de konkretiseres i liten grad. Forfatterne beskriver kun i begrenset grad hvordan de har grepet an elementet knyttet til kommunehelsetjenesten. Prosessene knyttet til seleksjon, dataekstraksjon og vurdering av metodologisk kvalitet hos de inkluderte studiene, beskrives kun svært overfladisk og brukes i mindre grad i studien hvor forfatterne har foretatt en komparativ analyse av de inkluderte artiklene.

Utdanningsnivå:
Didaktikk: