Flipping the Classroom in Health Care Higher Education: A Systematic Review

Publikasjonsår : 2019 | Innleggsdato: 2019-04-16
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En knapp, men solid artikkel som gir en god oversikt over forskning på bruk av “flipped classroom” innen ulike helsefag. Konkluderer med at resultatene varierer og at det ikke er noen entydig evidens for at flipped classroom gir bedre resultater. Det fremheves at den metodiske kvaliteten i studiene varier, samt at terminologien ofte er uklar. I tillegg er det markante forskjeller mellom programmer. Det konkluderes med at det er behov for studier med en sterk eksperimentdesign, sterkere kontroll av variabler, og statistiske teknikker som bedrer påliteligheten.

Forfattere: Evans, L., Vanden Bosch, M. L., Harrington, S., Schoofs, N., Coviak, C.
År: 2019
Kilde: Nurse educator, 44(2), 74-78
Sammendrag:

Background: The flipped classroom is an approach to teaching with independent and asynchronous study of content by students and active learning during scheduled class times.

Purpose: The purpose of this review was to systematically examine research on the use of the flipped classroom approach in health professions education.

Methods: Eleven electronic databases were searched for peer-reviewed literature from 2005 through September 2017. Inclusion criteria for studies addressed health professions students and quantitative outcomes (quizzes, examinations, course grades).

Results: Of the 49 articles identified, 24met the inclusion criteria. Themajority of studies (n = 17) noted a significant improvement in at least 1 student academic outcome using the flipped classroom compared with the traditional lecture.

Conclusions: This systematic review of the effects of the flipped classroom approach for the education of health professions students did not reveal compelling evidence for the effectiveness of the method in improving academic outcomes above that of traditional classroom approaches.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne forskningsoppsummeringen har en klar og tydelig problemstilling, og klare inklusjons- og eksklusjonskriterier. Forfatterne påpeker uklar bruk av “flipped classroom” og definerer begrepet i artikkelen. Et utvalgskriterium er at artikkelen belyser kvantitative effekter av flipped classroom, sammenlignet med tradisjonelle forelesninger. Søket er systematisk gjennomført i 11 elektroniske databaser, tilleggssøk for grå litteratur er foretatt og et utvalg litteraturlister er gjennomgått. Trinnene i søket er beskrevet i teksten og er tilgjengelig som elektronisk tilleggsmateriale. To teammedlemmer har vært inkludert i hver inklusjon/eksklusjon. Av de 49 identifiserte artiklene er 24 inkludert. I artikkelen redegjøres det for ulike karateristika ved de inkluderte artiklene; bl.a. metode, fagområde (bl.a. 5 sykepleie, 5 farmasi og 1 public health), utdanningsnivå, lengde på studiene og antall respondenter. Den metodiske kvaliteten i studiene er vurdert og rangert på en skala fra 1 til 7.

Tekniske verktøy: