An Integrative Review of Flipped Classroom Teaching Models in Nursing Education

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2019-04-16
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne integrative forsknigsoppsummeringen har forfatterne inkludert flere forskjellige typer empiriske studier for å kunne si noe om hvorvidt “flipped classroom”-undervisning i sykepleieutdanningen (hovedsakelig på bachelornivå) påvirker tilfredshet blant studentene, samt hva effekten er for utfall etter endt undervisning. Forfatterne fremhever at flipped classroom kan ha innvirkning på læring, teamarbeid, studentaktivisering og kritisk tenkning, men at mer robuste og likere forskningsstudier er nødvendige for å fastslå effekten.

Forfattere: Njie-Carr VP, Ludeman E, Lee M C, Dordunoo D, Trocky N M, Jenkins L S
År: 2017
Kilde: Journal of Professional Nursing, 33(2):133–144
Sammendrag:

Nursing care is changing dramatically given the need for students to address complex and multiple patient comorbidities. Students experience difficulties applying knowledge gained from didactic instruction to make important clinical decisions for optimal patient care. To optimize nursing education pedagogy, innovative teaching strategies are required to prepare future nurses for practice. This integrative review synthesized the state of the science on flipped classroom models from 13 empirical studies published through May 2016. The purpose of the review was to evaluate studies conducted on flipped classroom models among nursing students using a validated framework by Whittemore and Knafl. Multiple academic databases were searched, ranging in scope including PubMed, Embase (Elsevier), CINAHL (Ebsco), Scopus, Web of Science, and Google Scholar, resulting in 95 unique records. After screening and full-text reviews, 82 papers were removed. Thirteen empirical studies were included in the final analysis and results provided (a) design and process information on flipped classroom models in nursing education, (b) a summary of the state of the evidence to inform the implementation of flipped classrooms, and (c) a foundation to build future research in this area of nursing education. To develop sound evidence-based teaching strategies, rigorous scientific methods are needed to inform the implementation of flipped classroom approaches.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Formålet med oversikten presenteres tidlig, men det redegjøres i mindre grad for inklusjons- og eksklusjonskriterier når det kommer til annet enn mer formelle krav som språk, publikasjonstyper og lignende. Forfatterne gir en grundig beskrivelse av metodevalg og redegjør tydelig for fremgangsmåten deres. Det er gjennomført litteratursøk i flere relevante databaser, men måten det er søkt på varierer mellom databasene. Søkene identifiserte under 100 studier totalt, hvorav 13 studier ble inkludert. Supplerende håndsøk og referanselistesjekk har muligvis bidratt positivt til litteratursøket.

Det er ikke gjort rede for om screeningprosessen er gjennomført av to personer. I tillegg er kvalitetsvurderingen av inkluderte enkeltstudier gjort med en forenklet versjon av verktøy utviklet for systematiske oversikter, på tross av at det er empiriske enkeltstudier som inkluderes. Forfatterne oppgir ikke hvilke elementer kvalitetsvurderingen har omfattet, og de bruker ikke vurderingen på en spesielt tydelig måte i etterkant.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå: