The flip side of traditional nursing education: A literature review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2019-04-16
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne oversiktsartikkelen har hensikten vært å beskrive aktiviteter i – og struktur på – “flipped classroom”-undervisning innen sykepleie, å undersøke studenters og faglæreres opplevelse av undervisningen, samt å se på utfall som studentenes prestasjon og kritiske tenkning. Forfatterne trekker frem at bruk av flipped classroom i sykepleieundervisningen, sett fra studentenes perspektiv, oppfattes som støttende til økt læring. Samtidig medfører denne typen undervisning en såpass stor økning i arbeidsmengde, at størstedelen av studentene oppgir å foretrekke tradisjonell, passiv klasseromsundervisning. Det påpekes at denne opplevelsen kan se ut til å ha sammenheng med manglende informasjon og forventningsavklaring i forkant av undervisningen.

Forfattere: Ward M, Knowlton MC, Laney CW.
År: 2018
Kilde: Nurse education in practice, 29:163-171
Sammendrag:

The flipped classroom (FC) andragogy purports an improvement of critical thinking and problem-solving skills in students. This literature review explores fourteen research studies and discusses outcome measures reported on the effectiveness of using this teaching modality. Students described the learning activities during the classroom meeting times as valuable and indicated the interaction and engagement were beneficial to their learning. Many students opined an increased comprehension of the subject matter. Overall, the FC required more work on the part of the students and the faculty, and the majority of students preferred the traditional classroom (TC) passive method of learning over the FC active learning andragogy as a result of the substantial time commitment required for preparation necessitated by the FC. Five of the fourteen studies evaluated student learning outcome measures; four studies showed an improvement in the FC environment compared to the TC and one reported the FC was at least as effective as the TC. Further studies with quantifiable outcome measures are required to determine the effectiveness of a FC on critical thinking and problem-solving skills of nursing students.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Formålet med forskningsoppsummeringen beskrives tidlig, og forfatterne er tydelige på hva de regner som flipped classroom-undervisning. De beskriver i en viss utstrekning inklusjons- og eksklusjonskriteriene, men går ikke nærmere inn på hvordan de definerer de forskjellige utfallsmål de er interessert i. Litteratursøket er i noen grad beskrevet gjennom oppramsing av inkluderte databaser og skissering av anvendte søkeord, men noen mer utførlig beskrivelse gis ikke. Utvalget av databaser er bredt, men ingen utdanningsspesifikke databaser er inkludert, noe som kan ha påvirket hva som ble identifisert. Det oppgis at 14 primærstudier ble inkludert på bakgrunn av litteratursøket, men screeningprosessen beskrives ikke. Litteratursøk og eksklusjon av artikler er dokumentert i et flytskjema, men ikke beskrevet i teksten. Forfatterne stiller opp data fra inkluderte artikler i en tabell og inkluderer her svakheter ved studiene, men uten å si noe om hva disse vurderingene er basert på. Det blir i liten grad beskrevet hvordan de 14 studiene analyseres, men etterfølgende inndeling samsvarer med de overordnede utfallsmål forfatterne tidligere oppga som interessante.

Utdanning:
Tekniske verktøy: