The Effectiveness of Blended Learning in Health Professions: Systematic Review and Meta-Analysis

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2018-04-19
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Dette er en systematisk oppsummering og meta-analyse knyttet til hvilken effekt man kan identifisere av blended learning i undervisning av helsefaglige studenter (inkl. sykepleiestudenter) og annet helsepersonell. Den sammenligner effekten av blended learning både med ingen annen intervensjon og andre intervensjoner som ikke er blended learning; tradisjonell klasseroms-undervisning og ikke-hybrid e-læring. Både studenter og praktikere er deltakere i de inkluderte studiene, med en overvekt av leger og sykepleiere. Det er stor variasjon i de inkluderte studiene, men resultatene peker i retning av at blended learning er å foretrekke fremfor ingen intervensjon, og at blended learning er minst like effektivt for læring som andre, inkluderte intervensjoner. Forfatterne presiserer at forskjeller i effekt mellom ulike subgrupper gjør det nødvendig med videre forskning som eksplisitt sammenligner ulike former for blended learning.

Forfattere: Liu Q, Peng W, Zhang F, Hu R, Li Y, Yan W.
År: 2016
Kilde: Journal of Medical Internet Research, 18(1):e2
Sammendrag:

Background: Blended learning, defined as the combination of traditional face-to-face learning and asynchronous or synchronous e-learning, has grown rapidly and is now widely used in education. Concerns about the effectiveness of blended learning have led to an increasing number of studies on this topic. However, there has yet to be a quantitative synthesis evaluating the effectiveness of blended learning on knowledge acquisition in health professions.

Objective: We aimed to assess the effectiveness of blended learning for health professional learners compared with no intervention and with nonblended learning. We also aimed to explore factors that could explain differences in learning effects across study designs, participants, country socioeconomic status, intervention durations, randomization, and quality score for each of these questions.

Methods: We conducted a search of citations in Medline, CINAHL, Science Direct, Ovid Embase, Web of Science, CENTRAL, and ERIC through September 2014. Studies in any language that compared blended learning with no intervention or nonblended learning among health professional learners and assessed knowledge acquisition were included. Two reviewers independently evaluated study quality and abstracted information including characteristics of learners and intervention (study design, exercises, interactivity, peer discussion, and outcome assessment).

Results: We identified 56 eligible articles. Heterogeneity across studies was large (I2 ≥93.3) in all analyses. For studies comparing knowledge gained from blended learning versus no intervention, the pooled effect size was 1.40 (95% CI 1.04-1.77; P<.001; n=20 interventions) with no significant publication bias, and exclusion of any single study did not change the overall result. For studies comparing blended learning with nonblended learning (pure e-learning or pure traditional face-to-face learning), the pooled effect size was 0.81 (95% CI 0.57-1.05; P<.001; n=56 interventions), and exclusion of any single study did not change the overall result. Although significant publication bias was found, the trim and fill method showed that the effect size changed to 0.26 (95% CI -0.01 to 0.54) after adjustment. In the subgroup analyses, pre-posttest study design, presence of exercises, and objective outcome assessment yielded larger effect sizes.

Conclusions: Blended learning appears to have a consistent positive effect in comparison with no intervention, and to be more effective than or at least as effective as nonblended instruction for knowledge acquisition in health professions. Due to the large heterogeneity, the conclusion should be treated with caution.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Forfatterne redegjør ganske tydelig for inklusjons- og eksklusjonskriterier, selv om problemstillingen kunne vært klarere beskrevet. Det har blitt utført litteratursøk i flere relevante databaser, men vedlagte søkestrategi har noen mangler og søket ble avsluttet halvannet år før publisering. Det kan derfor være relevante studier som ikke har blitt identifisert. De inkluderte studiene omfatter i størst grad medisinstudenter. Kun 10 av 76 intervensjoner ble gitt til sykepleiestudenter, mens 46 ble gitt til medisinstudenter. Screening- og dataekstraksjonsprosessen ble gjort på en god måte av to personer uavhengig av hverandre. Det er stor forskjell på de inkluderte studiene, noe statistiske analyser også viste, men likevel ble studiene slått sammen i meta-analyser. Disse bør derfor tolkes med forsiktighet.

Opphavsmann: Qian Liu
Format: Elektronisk artikkel
Språk: Engelsk
Type: Peer reviewed forskningsartikkel2
Fagfelt: Helsefag
Utdanningsnivå: