Flexible learning design in curriculum delivery promotes student engagement and develops metacognitive learners: An integrated review

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2018-11-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En bredt anlagt integrativ review som drøfter i hvilken grad ulike former for elæring bidrar til fleksibilitet, studentfokusert curricula, og om det understøtter læring og metakognitive læring. Artikkelen gir en interessant presentasjon av resultatene fra et bredt sett med artikler (36) og konkluderer med at studier stort sett viser at elæring har positive resultater i forhold til alle de fire målsetningene. Det fremheves også at kombinasjon med ansikt til ansikt undervisning kan trekke veksler på styrken ved begge typer undervisning (blended learning). I drøftingen ligger fokus på efficacy (rett tiltak) fremfor efficiency.  Studien peker avslutningsvis på på fleksibiliteten i blended learning som et potensiale for (nærmest) en læringsrevolusjon, uavhengig av fag. Det poengteres viktigheten av å prøve ut ulike konkrete læringstiltak i liten skala før det eventuelt implementeres bredt.

Forfattere: McGarry BJ, Theobald K, Lewis PA, Coyer F.
År: 2015
Kilde: Nurse Education Today 35(9): 966-973
Sammendrag:

Highlights from the article:

  • Flexible learning designs impact positively on student outcomes.
  • Blended learning creates an optimal student learning experience.
  • Engagement through active and flexible learning develops metacognitive students.
Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en relativt bredt anlagt studie (integrative review) som ønsker å gi en mest mulig helhetlig presentasjon og drøfting av mulighetene innenfor fleksible læringsformer som blended learning. Problemstillingen er relativt generell, knyttet til å forbedre “curriculum delivery”. Den noe generelle problemstillingen kan knyttes til at dette er en integrativ review som inkluderer både kvantitative og kvalitative studier. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene er presentert i teksten. Et av kriteriene er om resultatene av studiene viste klare og identifiserbare resultater. Det er redegjort for databaser og søkeord. Søkeordene innbefattet et bredt sett av ulike typer elæring inklusive blended learning. Abstrakt, diskusjon og konklusjon er lest av tre reviewere for å avgjøre reliabiliteten og egnetheten for inklusjon. Det fremgår ikke i hvilken grad det er gjennomført en metodisk vurdering av artiklene ut over at det vises til at artikler som presenterte generelle resultater uten spesifikke og målbare data. Forfatterne trekker frem heterogeniteten ved de inkluderte studiene som en begrensning, men det adresseres ikke ut over dette.