The contributions of digital technologies in the teaching of nursing skills: an integrative review

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2018-11-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Dette er en bredt anlagt integrativ review som presenterer artikler som analyserer i hvilken grad digital undervisningsteknologi bidrar til utvikling av sykepleieferdigheter. I tillegg til engelskspråklige artikler er også artikler på spansk og portugisisk inkludert. Artikkelen fokuserer på digitale teknologier generelt, men inneholder også drøftinger av hvordan dette kan være et godt supplement til tradisjonell undervisning. Artikkelen kan ikke sies å oppsummere all relevant forskning innen temaet, men grupperer de 30 inkluderte studiene inn under tre kategorier: simuleringsdukker, læringsstimuli og undervisning av sykepleieferdigheter. Artikkelen viser en rekke konkrete positive resultater; blant annet at det kan styrke teoretiske referanse for praksis og mer aktive læringsaktiviteter.

Forfattere: Silveira M. S., Cogo A. L. P.
År: 2017
Kilde: Revista Gaucha de Enfermagem, 38(2):e66204
Sammendrag:

Objective: To analyze the contributions of digital educational technologies used in teaching nursing skills.

Method: Integrative literature review, search in five databases, from 2006 to 2015 combining the descriptors ‘education, nursing’, ‘educational technology’, ‘computer-assisted instruction’ or related terms in English.

Results: Sample of 30 articles grouped in the thematic categories ‘technology in the simulation with manikin’, ‘incentive to learning’ and ‘teaching of nursing skills’. It was identified different formats of digital educational technologies used in teaching Nursing skills such as videos, learning management system, applications, hypertext, games, virtual reality simulators.

Conclusions: These digital materials collaborated in the acquisition of theoretical references that subsidize the practices, enhancing the teaching and enable the use of active learning methods, breaking with the traditional teaching of demonstrating and repeating procedures.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en integrativ review med en relativt bred problemstilling: å analysere hvordan digitale utdanningsteknologier bidra til undervisningen av sykepleieres ferdigheter. Som en integrative review bærer denne oversikten preg av at metoden ikke er like grundig som ved systematiske oversikter. Det er mulighet for at relevante studier ikke har blitt identifisert eller har blitt ekskludert underveis. Mange metodiske valg forfatterne har tatt underveis beskrives ikke i artikkelen og gjør prosessen utydelig. Denne artikkelen gir dog oversikt over flere forskjellige typer digitale læringsteknologier som brukes innen sykepleieutdanningen og beskriver disse opp mot det å lære seg ferdigheter innen sykepleie. De inkluderte artiklene er presentert på en tilfredsstillende måte både i tekst og tabell. Basert på en gjennomgang av de 30 inkluderte studiene er resultatene presentert under tre overskrifter: «dukke» simulerings teknologi, læringsstimuli og undervisning av sykepleieferdigheter. Det oppgis ikke om det er foretatt noen kvalitetsvurdering av artiklene, men i konklusjonen påpekes det at utvalget ikke inkluderer noe kvasi-eksperimentelle studier som kunne gi grunnlag for mer presis evidens.

Utdanning:
Utdanningsnivå: