The evidence for ‘flipping out’: A systematic review of the flipped classroom in nursing education

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2019-04-10
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne systematiske oversikten inkluderer fem studier på bruk av flipped classroom i sykepleieutdanning og effektene av dette. Resultatene av reviewen er blandet; noen studier viser en positiv effekt mens andre ikke dokumenterer noen forskjell sammenlignet med tradisjonell undervisning. Det konkluderes med at flipped classroom har et potensial i utviklingen av sykepleieundervisningen, og at det er behov for forskning som belyser implementering, betydningen av preklasserom og klasserom, læringsstrategier og alternative mål for utbytte.

Forfattere: Betihavas, V., Bridgman, H., Kornhaber, R., Cross, M.
År: 2016
Kilde: Nurse education today, 38, 15-21
Sammendrag:

BACKGROUND: The flipped classroom has generated interest in higher education providing a student-centred approach to learning. This has the potential to engage nursing students in ways that address the needs of today’s students and the complexity of contemporary healthcare. Calls for educational reform, particularly in healthcare programs such as nursing, highlight the need for students to problem-solve, reason and apply theory into practice. The drivers towards student-based learning have manifested in team, problem and case-based learning models. Though there has been a shift towards the flipped classroom, comparatively little is known about how it is used in nursing curricula.

OBJECTIVES: The aims of this systematic review were to examine how the flipped classroom has been applied in nursing education and outcomes associated with this style of teaching.

DATA SOURCES: Five databases were searched and resulted in the retrieval of 21 papers: PubMed, CINAHL, EMBASE, Scopus and ERIC. REVIEW

METHODS: After screening for inclusion/exclusion criteria, each paper was evaluated using a critical appraisal tool. Data extraction and analysis were completed on all included studies.

RESULTS: This systematic review screened 21 titles and abstracts resulting in nine included studies. All authors critically appraised the quality of the included studies. Five studies were identified and themes identified were: academic performance outcomes, and student satisfaction implementing the flipped classroom.

CONCLUSIONS: Use of the flipped classroom in higher education nursing programmes yielded neutral or positive academic outcomes and mixed results for satisfaction. Engagement of students in the flipped classroom model was achieved when academics informed and rationalised the purpose of the flipped classroom model to students. However, no studies in this review identified the evaluation of the process of implementing the flipped classroom. Studies examining the process and ongoing evaluation and refinement of the flipped classroom in higher education nursing programmes are warranted.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Den overordnete problemstillingen er klart formulert og knytter an til litteraturen på feltet. Hensikten er å dokumentere bruk av flipped classroom i sykepleieutdanning og effektene av dette. Det redegjøres relativt knapt for inklusjons- og eksklusjonskriterier. Det oppgis hvilke baser det er søkt i og sentrale søkeord. Søket er dokumentert i tekst og et PRISMA skjema. Det er ikke gjort forsøk på å hente inn supplerende litteratur. 4 studier ble ekskludert basert på en kvalitetsvurdering. Alle forfatterne har vært involvert i ekstraksjon av data og det er redegjort for kjennetegn ved de 5 inkluderte studiene både i tekst og tabell. Resultatene belyser utbytte i form av akademiske resultater, studentenes tilfredshet og utfordringer ved å implementere flipped classroom. Det er ikke gjort forsøk på å oppsummere studiene statistisk på grunn av heterogenitet i studier.

Utdanning:
Tekniske verktøy: