Contextualizing Instructional Technology to the Demands of Nursing Education

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2021-01-25
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Dette er en bredt anlagt systematisk oversikt som undersøker hva slags teknologi som brukes av studenter og forelesere i sykepleierutdannelser og hvordan teknologien påvirker læring. Forfatterne legger en bred definisjon av digital teknologi til grunn og oversikten dekker derfor mye. Analysen deles inn i tre ulike fokusområder, teknologi rettet mot studenter, forelesere og institusjoner. Forfatterne avslutter med en oppfordring om at før ny teknologi tas i bruk av forelesere må det etterspørres forskning som viser at det gagner studentene.   

Forfattere: Smart D, Ross K, Carollo S, Williams-Gilbert W
År: 2020
Kilde: CIN: Computers, Informatics, Nursing, 38(1):18–27
Sammendrag:

This article reviews current technologies in nursing education and the impact of technology on learning. The integration of technology into nursing curricula is thought to improve efficiency and enhance student experiences through active learning and interactive learning designs. The following focused questions are explored: (1) What are the current technologies used by university students and faculty in nursing programs? (2) How does that technology influence student learning? The primary themes were student-centered technology, with five subthemes, and faculty-centered technology. Consumers of healthcare (patients) demand quality care and expect highly skilled, compassionate, ethical practitioners; to this end, training and education of future nurses by skilled, qualified nurse educators who are comfortable with technological demands of all aspects of healthcare are fundamental. While it is essential that nurses and nurse educators continue to publish as a mechanism for open discussion and transparency in our teaching and learning approaches, we need higher levels of evidence to strengthen the argument that technology improves the learning environment and student outcomes and has a positive impact on clinical settings and patient care.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte, men forfatterne burde vært tydeligere på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. De burde vært tydeligere i beskrivelsen av inklusjons- og eksklusjonskriterier, de ulike stegene i søkeprosessen burde vært tydeligere dokumentert og de har kun søkt i to databaser som øker sannsynligheten for at de ikke har funnet alle relevante studier. De kunne også med fordel inkludert en tabell med oversikt over de inkluderte studiene. Til tross for dette virker analysen og fremstilling av resultatene veloverveid.

Utdanning:
Tekniske verktøy: