Effects of Simulation on Nursing Student Stress: An Integrative Review

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2021-02-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt sykepleiestudenters opplevelse av stress i tilknytning til bruk av high-fidelity simulering. Forfatterne finner at simulering fører til økt stress hos studentene, men at studentene også setter pris på denne læringsformen. Undervisere som bruker high-fidelity simulering blir oppfordret til å ta i bruk stressmestringsteknikker for å berike studentenes opplevelse med simulering.

Forfattere: Cantrell ML, Meyer SL, Mosack V
År: 2016
Kilde: Journal of Nursing Education, 56(3):139–144
Sammendrag:

Background: The effects of stress on nursing students’ health and learning is important to educators. The purpose of this review was to critically integrate the literature related to the stress that nursing students experience regarding high-fidelity simulation (HFS). 

Method: Literature from multiple search engines and databases was systematically searched. Keywords and Boolean combinations included nursing students, simulation, stress, anxiety, and self-efficacy. Qualitative or quantitative studies published in English between 2010 and 2015 and studies including the effects of simulation on nursing student anxiety and stress were included. Seventeen studies were chosen. 

Results: Overall, students reported either moderate or high stress associated with simulation, but they rated the HFS experience as a valuable learning tool. 

Conclusion: This review demonstrated student acceptance of simulation as a learning strategy. However, more high-quality studies are needed to investigate techniques that can be implemented to decrease the negative effects of simulation stress on nursing students.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er tydelig definert og beskrevet i teksten. De har avgrenset søket til artikler publisert mellom 2010 og 2015, men uten å begrunne hvorfor dette er en naturlig avgrensning. Alle typer studiedesign er inkludert og det er foretatt en vurdering av den metodologiske kvaliteten på de inkluderte studiene. Den vurderingen brukes i liten grad i tilknytning til tolkning av resultatene. Resultatene oppsummeres i tre hovedbolker avhengig av hvilken metode som ble anvendt i studien. Forfatterne kunne med fordel vært tydeligere på hvorfor sammenhengen mellom stress og bruk av high-fidelity simulering er interessant. Det skilles heller ikke tydelig mellom simulering som er digital og ikke-digital.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: