Mobile Learning in Health Professions Education: A Systematic Review

Publikasjonsår : 2013 | Innleggsdato: 2021-03-08
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt forskningen som er gjort på mobil læring i utdanning i helseprofesjonene. Forfatterne oppsummerer funnene ved bruk av Kirkpatricks evalueringsmodell og diskuterer et rammeverk bestående av infrastruktur, opplæring og etikk som kan være til hjelp for undervisere som skal bruke mobil læring i egen undervisning.  

Forfattere: Siddiqui ZS, Jonas-Dwyer DRD
År: 2013
Kilde: Pedagogical Applications and Social Effects of Mobile Technology Integration (pp. 193–205). IGI Global
Sammendrag:

Recent technological advances have led to the adoption of mobile learning devices throughout the world and this is reflected in the articles that were reviewed in health professions education. Several criteria were used to review the selected articles, including the target group, phase of learning (undergraduate, postgraduate, or continuous professional development), the theoretical framework used, and the reported outcomes. The majority of the studies fit into Kirkpatrick’s first level of evaluation and report learners’ views of learning experiences. A smaller number of articles incorporated changes in learners’ behaviour, but only one reported benefits to the delivery of health care. To assist educators in using mobile learning as part of their teaching, an implementation framework including infrastructure, training, and ethical elements based on the literature reviewed is provided.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne har en tydelig tabelloversikt over inklusjons- og eksklusjonskriterier, men burde hatt med mer informasjon om de ulike stegene i søkeprosessen. Det er kun søkt i to databaser som øker sannsynligheten for at relevante studier er utelatt. Forfatterne har ikke vurdert den metodologiske kvaliteten på de inkluderte studiene. Resultatene oppsummeres narrativt, og denne fremstillingen virker veloverveid.