The role and effectiveness of computer-assisted learning in physical therapy education: a systematic review

Publikasjonsår : 2011 | Innleggsdato: 2018-11-15
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne studien presenterer omfang og effekt av CAL (Computer Assisted Learning) i fysioterapiutdanningen, med en bred tilnærming til begrepet. Dette er en av relativt få studier med fokus på fysioterapi, noe som også understrekes i artikkelen. I tillegg til selve reviewen inneholder artikkelen en relativt omfattende introduksjon og state of the art. Avgrensningen til randomiserte kontrollerte studier er både en styrke og en begrensning. Studien omfatter teknologi og kontekst som gjør den overførbar til norske forhold, og peker på potensialet for at slike didaktiske læremidler kan være nyttige i utviklingen av curricula. Studien redegjør ganske spesifikt for behov for videre forskning.

Forfattere: Veneri D.
År: 2011
Kilde: Physiotherapy Theory & Practice, 27(4):287-298
Sammendrag:

Physical therapy educators seek teaching methodologies to efficiently educate students. The purpose of this article was to perform a systematic review of the literature pertaining to the use and effectiveness of computer-assisted learning (CAL) in physical therapy education. Criteria were established for article selection. Articles related to use included those reporting at least a 30% survey response return and a sample of at least 50. Articles regarding effectiveness included only randomized control studies related to use in physical therapy and physical therapy assistant education. Six articles related to the use and 17 articles related to the effectiveness were identified. Early published investigations were focused in the area of anatomy. The survey studies related to use indicated that educators highly valued CAL, but they reported initial use to be low due to cost. Expanding software development has resulted in higher contemporary use. CAL can effectively convey content material compared to traditional methods of instruction. CAL is largely underresearched in the field of physical therapy compared to other health professions. Recommendations for future research include larger studies, broader representation of the practice field, and development of interactive programming.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en systematisk oversiktsartikkel som på en relativt transparent måte presenterer problemstilling, metode og resultater. Studien adresserer et sett med begrensninger som kan ha påvirket resultatene, men er ikke eksplisitt på å drøfte konsekvenser av eventuell bias i inkluderte studier. Litteratursøket er gjennomført på en systematisk måte med klare inklusjons- og eksklusjonskriterier. Søket kan synes noe snevert, kun basert på «computer assisted learning/instruction» og ulike termer for fysioterapi. Oversiktsartikkelen inkluderer kun ramdomiserte kontrollerte studier med en svarprosent på minst 30% og en N på minimum 50. Det er også gjort en grundig vurdering av kvaliteten ved studiene i henhold til etablerte standarder (Oxford Center for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (CEBM) og Physioterapy Evidence Database (PEDro). Screening, inklusjon/eksklusjon og oppsummering av resultatene er utført av forfatteren alene. De inkluderte studiene er presentert på en oversiktlig og tilfredsstillende måte.

Utdanning:
Utdanningsnivå: