Online virtual simulation and diagnostic reasoning: a scoping review

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2019-09-24
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne relativt korte artikkelen gir en grei oversikt over studier på hvordan online virtuell simulering kan bidra til diagnostisk resonnering innen helsefag. Flere av studiene tyder på at virtuell simulering er like effektiv som tradisjonell undervisning, mens én studie tyder på at det er mer effektivt. Tre studier tyder på at virtuell simulering er mer effektivt tidlig i studiet, uavhengig av utdanning. Flere studier viser høyere tilfredshet blant deltakerne, og at deltakerne opplevde de virtuelle scenarioene som mer realistiske enn mer tradisjonell simulering og mannekenger. Umiddelbar feedback og engasjement ble trukket frem som positivt, mens kostnader er en barriere.

Forfattere: Duff, E., Miller, L., Bruce, J.
År: 2016
Kilde: Clinical Simulation in Nursing, 12(9), 377-384
Sammendrag:

Background: Virtual reality technology can range from bedside learning to computerized tools accessed exclusively online; yet there is little evidence of the effectiveness of online virtual simulation for teaching diagnostic reasoning to health care providers. To address this gap, an examination of virtual simulation encounters in the online classroom was undertaken to inform education of a variety of health care providers, including nurse practitioners, registered nurses, and physicians.

Method: Arskey and O’Malley’s (2005) framework was the methodology used to conduct the scoping review.

Result: Twelve studies published between 2008 and 2015 were identified from a search of 14 databases. The study sample included physicians and medical students (seven), baccalaureate nursing students (two), associate degree nursing students (one), and providers from other fields such as pharmacists, physiotherapists, sports medicine, forensics, and veterinarians.

Conclusion: Online virtual simulation was comparable or superior to traditional simulation methods where increased engagement with learning occurred in a safe environment with convenient access.

Metodisk kvalitetsvurdering:

En klar, men ganske generell problemstilling. Artikkelen beskrives som en “scoping review”. Den har ikke klare inklusjons- og eksklusjonskriterier utover at artiklene omhandler online virtuell simulering og diagnostisk resonnering innen undervisning av alle typer helseutdanninger og yrkesutøvelse. Det oppgis hvilke baser det er søkt i, men det oppgis ingen videre detaljerte opplysninger om søket og inklusjonsprosessen. Søket resulterte i 126 artikler og 12 ble inkludert i reviewen. Alle de inkluderte studiene presenteres i en omfattende tabell der hensikten med studiene, metode og hovedfunn er beskrevet. Det oppgis ikke om det er foretatt metodiske vurdering for inklusjon av studiene. Avslutningsvis, derimot, oppgis en rekke metodiske svakheter; som små utvalg, mangel på komparative design og randomisering og begrensede muligheter for bredere statistiske analyser på grunn av den deskriptive og eksplorerende egenarten ved mange av studiene. Hovedresultatene er basert på enkeltstudier og har ingen samlet sammenfatning.

Didaktikk: