Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare: an integrative review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2019-09-25
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Reviewen inkluderer ulike helsefag (inkl. medisin), men eventuelle forskjeller mellom utdanningene drøftes ikke. Hensikten med artikkelen er både å undersøke hva som er publisert av forskning på simuleringsbasert læring innen helsefag i Norden og hva som er funnene i denne forskningen. Mesteparten av forskningen er kvalitativ eller har et deskriptivt design. Det er en mangel på RCT-studier. Studiene tyder på at simulering kan gi bedre læring av tekniske ferdigheter, kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt at brukere er tilfredse og at simulering generelt gir positive resultater i kombinasjon med tradisjonell undervisning. De inkluderte studiene som har undersøkt effekten på pasientsikkerhet viser imidlertid ingen forbedring. Artikkelen er kanskje spesielt interessant fordi den gir en oversikt over forskning i Norden.

Forfattere: Husebø, S. E., Silvennoinen, M., Rosqvist, E., Masiello, I.
År: 2018
Kilde: Advances in Simulation, 3 (12)
Sammendrag:

Background: Based on common geography, sociopolitics, epidemiology, and healthcare services, the Nordic countries could benefit from increased collaboration and uniformity in the development of simulation-based learning (SBL). To date, only a limited overview exists on the Nordic research literature on SBL and its progress in healthcare education. Therefore, the aim of this study is to fill that gap and suggest directions for future research.

Methods: An integrative review design was used. A search was conducted for relevant research published during the period spanning from 1966 to June 2016. Thirty-seven studies met the inclusion criteria. All included studies were appraised for quality and were analyzed using thematic analysis.

Results: The Nordic research literature on SBL in healthcare revealed that Finland has published the greatest number of qualitative studies, and only Sweden and Norway have published randomized control trials. The studies included interprofessional or uniprofessional teams of healthcare professionals and students. An assessment of the research design revealed that most studies used a qualitative or a descriptive design. The five themes that emerged from the thematic analysis comprised technical skills, non-technical skills, user experience, educational aspects, and patient safety.

Conclusion: This review has identified the research relating to the progress of SBL in the Nordic countries. Most Nordic research on SBL employs a qualitative or a descriptive design. Shortcomings in simulation research in the Nordic countries include a lack of well-designed randomized control trials or robust evidence that supports simulation as an effective educational method. In addition, there is also a shortage of studies focusing on patient safety, the primary care setting, or a combination of specialized and primary care settings. Suggested directions for future research include strengthening the design and methodology of SBL studies, incorporating a cross-country comparison of studies using simulation in the Nordic countries, and studies combining specialized and primary care settings.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en integrativ review. Bakgrunnen for artikkelen er greit presentert, den har en klar og tydelig problemstilling og den har tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier. Søket er godt dokumentert, databaser og søkeord er rapportert, og søket er gjennomført og presentert i form av PRISMA-flytfigur. Etter duplikater var fjernet satt forskerne igjen med 1378 artikler. Begge forfatterne foretok screening, inklusjon/eksklusjon uavhengig av hverandre. Forfatterne vurderte videre den metodiske kvaliteten, uavhengige av hverandre, ved bruk av Mixed Method Appraisal Tool (MMAT). Kjennetegn ved de inkluderte studiene er oppsummert i figurer for å få frem sentrale trekk ved den nordiske forskningen på simuleringsbasert læring. Kjennetegn ved hver enkelt av studiene er presentert i en omfattende tabell og oppsummert tematisk i tekst og tabell.

Didaktikk: