Simulation education approaches to enhance collaborative healthcare: a best practices review

Publikasjonsår : 2014 | Innleggsdato: 2019-09-25
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske reviewen, som omfatter både kvalitative og kvantitative studier, har forfatterne fokusert på i hvilken grad ulike former for simulering bidrar til tverrprofesjonell samarbeidskompetanse. Hovedfokus er lavere grads sykepleierstudenter, men også andre helseutdanninger er inkludert i flere av studiene. Basert på resultatene og kvalitetsvurdering anbefales følgene simuleringsteknikker: high-fidelity pasientsimulatorer, rollespill, forelesninger etterfulgt av rollespill med en skuespiller (standardized patient) og demonstrasjonsundervisning (instructor modeling). De fleste av studiene støtter at interprofesjonell simulering har en positiv effekt på de høyere nivåene i helseutdanninger med hensyn til bevissthet rundt tverrprofesjonelt samarbeid.

Forfattere: Murdoch, N. L., Bottorff, J. L., McCullough, D.
År: 2014
Kilde: International Journal of Nursing Education Scholarship, 10(01): 307-321
Sammendrag:

Interprofessional simulation can provide health profession program educators with an effective means to prepare future practitioners to engage in meaningful collaboration. This systematic review was conducted to identify best practice recommendations to enhance collaborative healthcare using interprofessional simulation education innovations for learners in pre-licensure nursing programs. Using a systematic review methodology, 375 articles were reviewed and 17 studies met the inclusion criteria. Based on the ethodological strength of the research and the impact of the simulation innovations, the following simulation techniques were recommended: high-fidelity human patient simulators, role play, and didactic lecture and audience response didactic lecture, both followed by role play with a standardized patient. Instructor modeling was related to achievement of interprofessional competencies when compared to no modeling. Future research is needed to identify optimal timing for implementing interprofessional education innovations, for development of appropriate evaluation tools, and to determine the effects of collaborative practice on patient care.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Artikkelen har en bred, men klar problemstilling. Inklusjons- og eksklusjonskriterier oppgis tydelig i en tabell. Hensikten er å identifisere beste praksis for å utvikle interprofesjonelt samarbeid gjennom simulering. Alle de inkluderte artiklene omhandler lavere grads sykepleie, men også andre helsefag er inkludert i en rekke av studiene. Reviewen omfatter alle typer simulering og både kvalitative og kvantitative studier. Det er oppgitt hvilke søkeord og databaser som er brukt. Søket resulterte i 375 artikler da dubletter var fjernet, og 17 tilfredsstilte inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Det er imidlertid ikke redegjort nærmere for screening og inklusjons-/eksklusjonsprosessen. De inkluderte studiene presenteres i en omfattende tabell der type simulering, design, hensikt, måleinstrument og hovedresultater er presentert. Det er også gjort en grundig og systematisk kvalitetsvurdering av studiene og påliteligheten av anbefalingene, som er presentert i en tabell. Basert på resultatene fra studiene og kvalitetsvurderingen gis det konkrete anbefalinger.

Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå: