Virtual patients and nontechnical skills in undergraduate health professional education: an integrative review

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2019-09-25
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne integrative reviewen gir en god oversikt over forskning om det som betegnes som interaksjon med virtuelle pasienter for utvikling av ikke-tekniske ferdigheter innen lavere grads helseutdanninger. Resultatene tyder på at slik samhandling fører til bedre læring – spesielt av kommunikasjonsferdigheter, teamarbeid og evnen til å fatte beslutninger.

Forfattere: Peddle, M., Bearman, M., Nestel, D.
År: 2016
Kilde: Clinical Simulation in Nursing, 12(9): 400-410
Sammendrag:

Background: Technology enhanced simulation such as virtual patients offer flexible, reproducible, and accessible learning experiences for student to develop nontechnical skills.

Method: Integrative review methods were used to synthesize empirical and theoretical literature to provide a comprehensive understanding of virtual patients in curricula relative to nontechnical skills.

Results: Twenty-eight articles were included in the review. Results suggest interactions with virtual patients develop communication, teamwork, and decision-making. Additional themes related to transfer of learning to practice, socialization into roles, and authenticity emerged.

Conclusions: The educational design of the simulation experience, sequencing learning activities surrounding the virtual patient, and authenticity of the virtual patient interaction are identified as important factors for consideration.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en integrativ review som inkluderer både empirisk og teoretiske bidrag. Artikkelen har en klar problemstilling, og inklusjons- og eksklusjonskriteriene er gjort godt rede for med en tabell. Søket er redegjort for i tekst. Databaser, tidsrom og søkeord er oppgitt, samt antall treff og eksklusjoner i de ulike fasene i prosessen. Søket ble supplert med gjennomgang av referanselister og kontakt med eksperter. Totalt 28 artikler ble inkludert i den integrative reviewen. Kvaliteten på de inkluderte artiklene ble vurdert i henhold til 11 kvalitetsindikatorer, men det dannet ikke grunnlag for eksklusjon av artikler. Resultatene av  artiklene er oppsummert under tre hoveddimensjoner (kommunikasjonsferdigheter, teamwork, beslutningsferdigheter, sosialisering, overføring til klinisk setting og autentisitet). Hver av dimensjonene har flere underkategorier, og er presentert i både tekst og tabell på en oversiktlig måte. Kjennetegn ved de inkluderte studiene er oppsummert i tekst, men kjennetegnene ved enkeltstudiene er ikke presentert – verken i tekst eller tabell. Det er ikke gjort forsøk på en kvantitativ oppsummering av studiene.

Utdanningsnivå:
Didaktikk: