Technology-enhanced simulation and pediatric education: a meta-analysis

Publikasjonsår : 2014 | Innleggsdato: 2019-10-09
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En god og systematisk metastudie av effekter av teknologistøttet simulering i helsefaglig utdanning på alle nivåer innen pediatri (definert som pasienter under 18 år). Artikkelen skiller ikke mellom utdanninger i analysen og sammenfatningene. Artikkelen konkluderer med at teknologistøttet simulering har store positive effekter sammenlignet med ingen intervensjon, men at den foreliggende litteraturen gir liten hjelp til å identifisere optimale metoder for simuleringsbasert utdanning.

Forfattere: Cheng, A., Lang, T. R., Starr, S. R., Pusic, M., Cook, D. A.
År: 2014
Kilde: Pediatrics, 133(5): e1313-1323
Sammendrag:

Background and objective: Pediatrics has embraced technologyenhanced simulation (TES) as an educational modality, but its effectiveness for pediatric education remains unclear. The objective of this study was to describe the characteristics and evaluate the effectiveness of TES for pediatric education.

Methods: This review adhered to PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) standards. A systematic search of Medline, Embase, CINAHL, ERIC, Web of Science, Scopus, key journals, and previous review bibliographies through May 2011 and an updated Medline search through October 2013 were conducted. Original research articles in any language evaluating the use of TES for educating health care providers at any stage, where the content solely focuses on patients 18 years or younger, were selected. Reviewers working in duplicate abstracted information on learners, clinical topic, instructional design, study quality, and outcomes. We coded skills (simulated setting) separately for time and nontime measures and similarly classified patient care behaviors and patient effects.

Results: We identified 57 studies (3666 learners) using TES to teach pediatrics. Effect sizes (ESs) were pooled by using a random-effects model. Among studies comparing TES with no intervention, pooled ESs were large for outcomes of knowledge, nontime skills (eg, performance in simulated setting), behaviors with patients, and time to task completion (ES = 0.80–1.91). Studies comparing the use of high versus low physical realism simulators showed small to moderate effects favoring high physical realism (ES = 0.31–0.70).

Conclusions: TES for pediatric education is associated with large ESs in comparison with no intervention. Future research should include comparative studies that identify optimal instructional methods and incorporate pediatric-specific issues into educational interventions.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Bakgrunnen for studien fremgår klart av innledningen, og det er formulert tre presise forskningsspørsmål: a) Hva kjennetegner pediatriske studier som bruker teknologistøttet simulering (TES), b) hva er effekten sammenlignet med ingen intervensjon og andre ikke-teknologistøttete former for simulering, og c) hvilke undervisningsdesign er assosiert med økt læringsutbytte. Det oppgis at reviewen er planlagt, gjennomført og rapportert i henhold til PRISMA. Det oppgis hvilke databaser det er søkt i. Det ble søkt bredt, og eksempler på søkeord er oppgitt. I tillegg har forfatterne gått gjennom 2 relevante tidsskrifter, samt. referansene i en rekke reveiwartikler om simulering i pediatri. Screening og seleksjon ble foretatt i tre stadier der 2-3 reviewere gjorde sine vurderinger uavhengig av hverandre. Dataekstraksjonen ble også foretatt av to personer uavhengig av hverandre. Den metodiske kvaliteten er vurdert i henhold til etablerte standarder. Det ble foretatt en kvalitativ og kvantitativ syntese av de inkluderte studiene, og det ble foretatt et oppdatert, men noe mer begrenset, søk senere. De ulike stadiene i søket er dokumentert i et flytdiagram. Kjennetegn ved studiene er presentert i tekst og tabell i oppsummeringen. Det er foretatt en metaanalyse av studiene som viser de randomiserte effektene som belyser forskningsspørsmålene. I presentasjonen av resultatene er det lagt vekt på å få frem hva studiene har fokusert på og hvilke konklusjoner som kan trekkes, begrensninger, hvordan resultatene relaterer seg til tidligere studier og implikasjoner. Alt i alt; en systematisk og godt dokumentert metastudie.

Didaktikk: