The value of simulation-based learning in pre-licensure nurse education: A state-of-the-art review and meta-analysis

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2019-10-08
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En god review som inneholder både kvalitative og kvantitative studier av simulering i grunnutdanning i sykepleie. Reviewen syntetiserer funnene, og det er gjort en metaanalyse av de aktuelle kvantitative studiene. En rekke av primærstudiene viser at simulering var nyttig for studenters læring og tilfredsheten var høy. Simulering gir multiple muligheter for læring. Metaanalysen viser en positiv effekt på kunnskapstilegnelse, mens studier med andre mål på læring ble vurdert å være usikre. Det etterlyses mer robuste design med validerte måleinstrumenter.

Forfattere: Cant, R. P., Cooper, S. J.
År: 2017
Kilde: Nurse Education in Practice, 27: 45-62
Sammendrag:

Simulation modalities are numerous in nursing education, with a need to reveal their range and impact. We reviewed current evidence for effectiveness of medium to high fidelity simulation as an education mode in pre-licensure/pre-registration nurse education. A state-of-the-art review and meta-analyses was conducted based on a systematic search of publications in English between 2010 and 2015. Of 72 included studies, 43 were quantitative primary studies (mainly quasi-experimental designs), 13 were qualitative studies and 16 were reviews of literature. Forty of 43 primary studies reported benefits to student learning, and student satisfaction was high. Simulation programs provided multi-modal ways of learning. A meta-analysis (8 studies, n ¼ 652 participants) identified that simulation programs significantly improved clinical knowledge from baseline. The weighted mean increase was 5.0 points (CI: 3.25 e6.82) on a knowledge measure. Other objectively rated measures (eg, trained observers with checklists) were few. Reported subjective measures such as confidence and satisfaction when used alone have a strong potential for results bias. Studies presented valid empirical evidence, but larger studies are required. Simulation programs in pre-licensure nursing curricula demonstrate innovation and excellence. The programs should be shared across the discipline to facilitate development of multimodal learning for both pre-licensure and postgraduate nurses.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Bakgrunn og problemstilling er klart definert. Hensikten er å finne evidens for effektiviteten av medium til høy fidelity simulering som en utdanningsstrategi i grunnutdanning i sykepleie. a) I hvilke kliniske læringssituasjoner er simulering brukt. b) hvilke mål brukes for å måle effekt og c) hvor effektiv er simuleringsbasert læring. Det oppgis hvilke databaser det er søkt i, tidsperiode og eksempler på søkeord. I tillegg ble det gjennomført fritekstsøk og manuelle søk i sentrale relevante tidsskrifter. Søket resulterte i 400 studier hvorav 72 ble inkludert. Stadiene i søkeprosessen er dokumentert i et flytdiagram. Eksempler på eksklusjonskriterier er oppgitt. Det er imidlertid begrenset med informasjon om blant annet hvor mange som var involvert i søk, seleksjon og analyse, samt om det ble foretatt noen kvalitetsvurdering av studiene ut over det som sies i diskusjonen. Resultatene av studiene er syntetisert og presentert i tekst. Kjennetegn og resultatene fra de henholdsvis kvantitative og kvalitative studiene er presentert i tabell. I tillegg presenteres kjennetegn og resultater fra 16 reviewstudier. Det er foretatt en metaanalyse (random effekt) av 8 av de kvantitative studiene, og resultatene viser en positiv effekt på kunnskapstilegnelse.

Utdanning:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: