The role of blended learning in the clinical education of healthcare students: a systematic review

Publikasjonsår : 2012 | Innleggsdato: 2018-04-18
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Dette er en grundig og systematisk reviewartikkel. Denne studien fokuserer på effekten av blended learning på klinisk kompetanse innenfor helseutdanning. Den oppsummerer 7 ulike studier, og peker på behovet for mer forskning er nødvendig for å kunne utvikle effektive undervisningsformer, ikke minst gjennom mer utradisjonell bruk av relativt tradisjonell digital teknologi. Den finner få artikler av høy kvalitet som undersøker betydningen av blended learning i klinisk utdanning, men det er indikasjoner på at integrasjon av teknologi-understøttet undervisning i tradisjonell undervisning kan bedre studentenes kliniske kompetanse.

Forfattere: Rowe M, Frantz J, Bozalek V.
År: 2012
Kilde: Medical Teacher, 34(4):e216-221
Sammendrag:

Background: Developing practice knowledge in healthcare is a complex process that is difficult to teach. Clinical education exposes students to authentic learning situations, but students also need epistemological access to tacit knowledge and clinical reasoning skills in order to interpret clinical problems. Blended learning offers opportunities for the complexity of learning by integrating face-to-face and online interaction. However, little is known about its use in clinical education.

Aim: To determine the impact of blended learning in the clinical education of healthcare students.

Methods: Articles published between 2000 and 2010 were retrieved from online and print sources, and included multiple search methodologies. Search terms were derived following a preliminary review of relevant literature.

Results: A total of 71 articles were retrieved and 57 were removed after two rounds of analysis. Further methodological appraisals excluded another seven, leaving seven for the review. All studies reviewed evaluated the use of a blended learning intervention in a clinical context, although each intervention was different. Three studies included a control group, and two were qualitative in nature. Blended learning was shown to help bridge the gap between theory and practice and to improve a range of selected clinical competencies among students.

Conclusion: Few high-quality studies were found to evaluate the role of blended learning in clinical education, and those that were found provide only rudimentary evidence that integrating technology-enhanced teaching with traditional approaches have potential to improve clinical competencies among health students. Further well-designed research into the use of blended learning in clinical education is therefore needed before we rush to adopt it.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Dette er en systematisk oppsummering hvor forfatterne gjør tilstrekkelig rede for datagrunnlag og metodebeskrivelsen mht hvordan screening er gjennomført. Problemstilling og inklusjonskriterier presenteres på en tydelig måte. Studiens problemstilling og kontekst er relevant for norsk, helsefaglig utdanning. Litteratursøket er gjennomført på en systematisk og grundig måte, supplert med blant annet søk i Google. Flere av forfatterne har vært inkludert i de ulike fasene av screening, inklusjons og eksklusjonsprosessene. Det samme gjelder den kvalitetsmessige vurderingen av artiklene. De selekterte studiene er presentert på en oversiktlig og systematisk måte. Forfatterne er tydelige på at studien omfatter kun 7 studier, og at dette må tas med i beregning ved eventuell videre bruk av oversikten. Det ble benyttet ulik teknologi i alle studiene, og det var også stor geografisk spredning. Dette adresseres av forfatterne på en adekvat måte i henhold til effektvurderingene.

Fagfelt: Helsefag
Utdanningsnivå: