The utility and impact of information communication technology (ICT) for pre-registration nurse education: A narrative synthesis systematic review

Publikasjonsår : 2017 | Innleggsdato: 2019-11-28
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Forfatterne skriver med utgangspunkt i at alle sykepleiere bør ha et visst nivå innen IKT-ferdigheter, og om hvordan bruk av elektroniske læringsressurser kan forbedre undervisningen og studenters læring. Totalt inkluderes 50 enkeltartikler innen syv overordnede temaer, bl.a. simulering, audience response systems og sosiale medier. Resultatene gjennomgås deretter narrativt. Det er stor variasjon blant de inkluderte studiene når det gjelder design, og kvaliteten er gjennomgående lav, men generelt indikerer resultatene at undervisningsmetodene er minst like gode som vanlig undervisning.

Forfattere: Webb L, Clough J, O’Reilly D, Wilmott D, Witham G.
År: 2017
Kilde: Nurse Education Today, 48:160–171
Sammendrag:

Objectives: To evaluate and summarise the utility and impact of information communication technology (ICT) in enhancing student performance and the learning environment in pre-registration nursing.

Design: A systematic review of empirical research across a range of themes in ICT health-related education.

Data Sources: Science Direct, Cinahl, AMED, MEDLINE, PubMed, ASSIA, OVID and OVID SP (2008–2014). Further date parameters were imposed by theme.

Review Methods: Evidence was reviewed by narrative synthesis, adopting Caldwell’s appraisal framework and CASP for qualitative methods. Selection and inclusion was grounded in the PICOS structure, with language requirements (English), and further parameters were guided by theme appropriateness.

Results: Fifty studies were selected for review across six domains: reusable learning objects, media, audience response systems, e-portfolios, computer-based assessment and faculty adoption of e-learning. Educational ICT was found to be non-inferior to traditional teaching, while offering benefits to teaching and learning efficiency. Where support is in place, ICT improves the learning environment for staff and students, but human and environmental barriers need to be addressed.

Conclusion: This review illuminates more advantages for ICT in nurse training than previously. The key advantage of flexibility is supported, though with little evidence for effect on depth of learning.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Problemstillingen beskrives greit, men veldig bredt. Innledningsvis beskrives bruk av ICT i undervisningen, men dette konkretiseres etterfølgende inn mot utvalgte metoder som nettbasert læring, podcasts, sosiale medier, audience responce systems, simulering, bruk av metodene blant undervisere med mer. Inklusjonskriteriene kunne vært tydeligere. Dette fremheves av at forfatterne bruker PICOS rammeverket til å beskrive populasjon, intervensjon, sammenligning, endepunkter og studiedesign uten å bruke det helt konsekvent gjennom inklusjonen. Samtidig inkluderer de kun forskning som kan overføres til en britisk setting.

Litteratursøket er gjennomført i flere relevante databaser, men er beskrevet på en måte som vanskeliggjør forståelse rundt hvordan det er blitt gjennomført. Søket er begrenset til kun å omfatte forskning publisert mellom 2008 og 2014 som er skrevet på engelsk. Samtidig er det lagt på andre begrensninger som forfatterne ikke beskriver ytterligere. Det kan tenkes at relevant litteratur ikke har blitt identifisert.

Forfatterne beskriver seleksjon og kvalitetsvurdering om hverandre, noe som gjør det vanskelig å vurdere hvor stor rolle primærforskningens kvalitet har hatt for inklusjon. Ut over det beskrives prosesser for seleksjon, kvalitetsvurdering og dataekstraksjon i liten grad. Forfatterne bruker oversiktlige tabeller for å sammenfatte de inkluderte studiene og beskriver funnene narrativt.

Utdanning:
Utdanningsnivå: