Effect of audience response system technology on learning outcomes in health students and professionals: an updated systematic review

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2019-11-28
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

En kortfattet solid review som riktignok bare omfatter tre studier, alle fra USA. Konklusjonen er at det ikke er holdepunkter for at ARS gir bedre læringsutbytte for studenter og profesjonelle innen helsefeltet. Dette er i tråd med tidligere reviewstudier. Det etterlyses flere robuste studier som også ser på langtidseffekter og et bredere sett av resulatvariabler, som kostnadeeffektivitet, undervisningseffektivitet, og ikke bare læringsutbytte.

Forfattere: Atlantis, E., Cheema, B. S.
År: 2015
Kilde: International Journal of Evidence-Based Healthcare, 13(1): 3-8
Sammendrag:

Aim: Audience response system (ARS) technology is a recent innovation that is increasingly being used by health educators to improve learning outcomes. Equivocal results from previous systematic review research provide weak support for the use of ARS for improving learning outcomes at both short and long terms. This review sought to update and critically review the body of controlled experimental evidence on the use of ARS technology on learning outcomes in health students and professionals.

Methods: This review searched using all identified keywords both electronic databases (CINAHL, Embase, ERIC, Medline, Science Direct, Scopus, and Web of Science) and reference lists of retrieved articles to find relevant published studies for review, from 2010 to April 2014. A descriptive synthesis of important study characteristics and effect estimates for learning outcomes was done.

Results: Three controlled trials in 321 participants from the United States were included for review. ARS knowledge retention scores were lower than the control group in one study, higher than control group provided that immediate feedback was given about each question in one study, and equivalent between intervention and control groups in another study.

Conclusion: There is an absence of good quality evidence on effectiveness of ARS technologies for improving learning outcomes in health students and professionals.

Metodisk kvalitetsvurdering:

Artikkelen har en klar og tydelig problemstilling i det å evaluere effekten av ARS-teknologi på læringsutbytte blant helsefagstudenter og profesjonelle. Hensikten er å oppdatere tidligere reviewer. Kun eksperimentelle studier med kontrollgrupper er inkludert (ikke bare RCT). Artikken er svært kort, men søkestrategien synes å være tilfredsstillende ivaretatt og utført i samarbeid med eksperter. Databaser er oppgitt og referanselister er gjennomgått. Søkestrenger i de ulike basene er beskrevet, men inklusjons og eksklusjonskriteriene er bare redegjort for generelt. Flytdiagram er ikke inkludert. Søket resulterte i 484 studier etter fjerning av duplikater. Etter screening, i lys av inklusjons og eksklusjonskriteriene som riktignok bare generelt er redegjort for, satt de igjen med 12 artikler for fulltekstscreening. Dataekstraksjonen er gjennomført av to reviewere, uavhengige av hverandre, basert på etablerte standarder. Det er også gjort en metodisk vurdering av studiene også basert på etablerte standarder. Etter fulltekstsscreening ble tre studier inkludert. Kjennetegnene ved studiene er presentert i en tabell og metaanalyser er foretatt. Artikkelen er på snaue 6 sider, men den fremstår som en solid review.

Utdanning:
Tekniske verktøy: